Ubytovací řád a storno podmínky EFI Residence HolzovaEFI Byty, s.r.o. IČO: 10845364, se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 123205 je vlastníkem a provozovatelem budovy č.p. 3135/28, stojící na pozemku – parc. č. 3115/7 v němž jsou vymezeny jednotky Prohlášením vlastníka nemovitosti o vymezení jednotek podle obč. zákona ze dne 02.11.2022, to vše v katastrálním území Líšeň, zapsáno na listu vlastnictví č. 2928 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město a provozováno ubytování EFI Residence Holzova (dále též jako „Ubytovací zařízení“)

I. Podmínky a způsob ubytování

 1. Ubytovací zařízení je oprávněno ubytovat jen Ubytovaného, který řádně uzavře ubytovací smlouvu. Za tímto účelem předloží k nahlédnutí zaměstnanci Ubytovacího zařízení svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti a doloží doklady požadované pro uzavření ubytovací smlouvy.
 2. Každý Ubytovaný, který není státním občanem ČR (cizinec), je povinný ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR v platném znění vyplnit a odevzdat úřední doklad o hlášení pobytu, předložený Ubytovanému při příchodu zaměstnancem Ubytovacího zařízení, přičemž všechny požadované údaje je povinen uvést pravdivě a úplně.
 3. Ubytovací zařízení si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci) a úhrady a spotřeby Ubytovaného, a to do 1 hodiny od uvolnění pokoje. Ubytovací zařízení nezodpovídá za movité věci vnesené Ubytovaným do pokoje poté, co Ubytovaný uvolní pokoj či poté co skončí ubytovací vztah mezi Ubytovacím zařízením a Ubytovaným.
 4. V případě, že Ubytovaný požádá o prodloužení ubytování, může mu Ubytovací zařízení nabídnout i jiný pokoj, než byl ten původní. V tomto případě Ubytovaný nemá nárok na ubytování v pokoji, ve kterém byl původně ubytovaný, a ani na ubytování v jiném pokoji Ubytovacího zařízení, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů Ubytovacího zařízení není možné.
 5. Ubytovací zařízení poskytuje Ubytovaným služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně dohodnuty a v rozsahu, v jakém to určuje příslušný platný právní předpis. Ubytovaný je povinen uhradit platbu za ubytování a poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem Ubytovacího zařízení.
 6. Ubytovací zařízení si vyhrazuje právo Ubytovaného neubytovat, pokud oděv či chování Ubytovaného neodpovídá dobrým mravům, Ubytovaný je zjevně pod vlivem alkoholu či psychotropních látek nebo je Ubytovaný či jeho oděv či zavazadla nadměrně znečištěn.
 7. Ubytovaný je povinen přizpůsobit pobyt v Ubytovacím zařízení a ve všech jeho zařízeních a provozech svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a fyzickým i psychickým schopnostem.
 8. Ubytovací zařízení je oprávněno účtovat Ubytovanému poplatek ve výši 500,-Kč za nadměrné znečištění pokoje, které Ubytovaný zanechá po ukončení ubytování, zejména neumyté nádobí. Ubytovací zařízení je dále oprávněno účtovat Ubytovanému cenu poškozeného či zničeného vybavení pokoje.

 

II. Zodpovědnost Ubytovacího zařízení a Ubytovaného

 1. Ubytovací zařízení zodpovídá za škodu způsobenou na věcech vnesených a odložených Ubytovaným v ubytovací části Ubytovacího zařízení podle obecně závazných předpisů.
 2. Ubytovací zařízení Ubytovaného seznámí s hodnotou inventáře pokoje. Za škody způsobené na zařízení, resp. inventáři Ubytovacího zařízení zodpovídá Ubytovaný podle příslušných platných právních předpisů. V případě poškození nebo zničení majetku Ubytovacího zařízení má Ubytovací zařízení právo na náhradu škody. Ubytovaný jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil Ubytovaný.
 3. V případě škody na majetku Ubytovacího zařízení způsobené Ubytovaným je Ubytovaný povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu Ubytovaného nebo na základě faktury, splatné do 10 dní od doručení Ubytovanému za předpokladu, že Ubytovací zařízení rozhodne o takovém způsobu úhrady škody.
 4. V případě, že Ubytovaný bude v prodlení s úhradou ceny za poškozené, resp. zničené zařízení Ubytovacího zařízení v souladu s těmito ubytovacími podmínkami je Ubytovací zařízení oprávněno účtovat Ubytovanému smluvní pokutu ve výši 0.05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.
 5. Ubytovací zařízení nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na parkovišti u Ubytovacího zařízení. Ubytovací zařízení doporučuje Ubytovaným, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Také doporučuje nenechávat v autě volně položené osobní věci. Ubytovací zařízení nenese odpovědnost za škody způsobené Ubytovaným třetím osobám. Ubytovací zařízení si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku Ubytovacího zařízení vozidlem Ubytovaného, a to i v případě, kdy škodu způsobila třetí osoba ve vozidle Ubytovaného a/nebo Ubytovaný vozidlem třetí osoby.
 6. Ubytovaný je povinen chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Ubytovací zařízení doporučuje, aby Ubytovaný i v době, kdy pobývá na pokoji, měl zamčené vchodové dveře. Předtím, než otevře dveře cizím osobám, zkontroluje důvod vstupu do pokoje a při jakýchkoliv pochybnostech bezodkladně kontaktuje recepci. Před odchodem z pokoje Ubytovaný řádně zkontroluje, zda jsou zavřená okna a dveře.
 7. Ubytovací zařízení nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené mimo areál Ubytovacího zařízení.
 8. Ubytovaný je povinen seznámit personál Ubytovacího zařízení s jakýmikoliv závažnými zdravotními omezeními, příp. stravovacími omezeními a tyto omezení nahlásit při uzavření ubytovací smlouvy.

 

III. Všeobecně platné ustanovení.

 1. V pokoji, kde je Ubytovaný ubytovaný, smí přijímat návštěvy jen se souhlasem zodpovědného zaměstnance nebo vedení Ubytovacího zařízení v čase od 08.00 h do 22.00 h. Zaměstnanec Ubytovacího zařízení není oprávněn podávat jakékoliv informace o Ubytovaných třetím osobám (s výjimkou příslušníků policie po jejich legitimování se a prokázání opodstatněnosti požadovat tyto údaje) ani povolit návštěvu třetí osoby bez souhlasu Ubytovaného.
 2. V pokoji a společenských prostorách Ubytovacího zařízení nesmí Ubytovaný bez souhlasu zodpovědného pracovníka nebo vedení Ubytovacího zařízení přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékoliv změny a úpravy na zařízení, vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 3. V Ubytovacím zařízení a zvlášť v pokoji není Ubytovaným dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů osobní hygieny (holící strojek, masážní strojek, fén atd.) a spotřebičů drobné domácí elektroniky (notebook, mobilní telefon, televizní přijímač atd.)
 4. Ubytovaným není dovoleno vnášet do pokojů věci pro úschovu, např. sportovní potřeby, kočárky, kola, vozíky apod. Za poškození majetku Ubytovacího zařízení způsobené i přes tento zákaz bude Ubytovanému účtována náhrada škody v plné výši. V případě porušení tohoto zákazu je Ubytovací zařízení oprávněno účtovat Ubytovanému smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, Ubytovací zařízení si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši.
 5. V Ubytovacím zařízení platí přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu je Ubytovací zařízení oprávněno účtovat Ubytovanému smluvní pokutu ve výši 3000,-Kč za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, Ubytovací zařízení si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši. V budově mohou být instalovány detektory kouře. V případě, že Ubytovaný poruší zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm či zdrojem kouře, a způsobí výjezd hasičské zásahové jednotky, bude mu kromě smluvní pokuty vyúčtována i škoda související s výjezdem hasičské zásahové jednotky. Neoprávněná manipulace s detektory kouře či jinými bezpečnostními prvky je zakázána. Za jakýkoli zásah do funkčnosti detektorů kouře či jiných bezpečnostních prvků je Ubytovací zařízení oprávněno účtovat Ubytovanému smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč.
 6. V Ubytovacím zařízení je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Ubytovací zařízení je oprávněno informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování Ubytovaného, jež tento zákaz porušil, bez náhrady.
 7. Psi a jiná zvířata nejsou v prostorách Ubytovacího zařízení povolena.
 8. Před odchodem je Ubytovaný povinen v pokoji uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji světlo, v pokoji s balkonem zavřít dveře na balkon, zavřít okna a zamknout dveře. Za ztrátu klíčů nebo RFID čipu nebo RFID karty účtuje Ubytovací zařízení částku 200,- Kč za kus.
 9. Odpadky jsou Ubytovaní povinni dávat výlučně do určených nádob na vyhrazených místech.
 10. Ubytovací zařízení doporučuje z bezpečnostních důvodů neponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých ani v pokoji ani v ostatních společenských prostorách Ubytovacího zařízení.
 11. V čase od 22.00 h do 06.00 h je Ubytovaný povinen dodržovat noční klid. Během celého dne je zakázáno provozovat nadměrný hluk v prostorách Ubytovacího zařízení. V případě, kdy Ubytovaný bude provozovat nadměrný hluk, bude personálem Ubytovacího zařízení upozorněn, aby od takového jednání upustil, jinak to bude bráno jako hrubé porušování tohoto ubytovacího řádu.
 12. Ubytovaný v prostorách Ubytovacího zařízení nesmí nosit zbraň ani střelivo, nebo je nějak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.
 13. Spory, které vzniknou mezi ubytovacím zařízením a ubytovaným, budou řešeny prostřednictvím soudů v České republice. Ve sporech o náhradu škody, ve kterých žalovanou osobou bude osoba mající bydliště v některém z členských států EU, je daná příslušnost soudu místa, kde ke škodě došlo, podle čl. 5, bod 3 Nařízení rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
 14. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele informuje Ubytovací zařízení Ubytovaného o možnosti řešení případných sporů mimosoudní cestou, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (v souladu s § 20e zákona č. 634/1992 Sb.), Internetovou adresu České obchodní inspekce naleznete zde: http://www.coi.cz/.
 15. Ubytovaný je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že Ubytovaný nebude dodržovat ubytovací řád, má vedení Ubytovacího zařízení právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb a odstoupit od ubytovací smlouvy před uplynutím dohodnutého času. Ubytovací zařízení má v takovém případě právo na plnou úhradu ceny ubytování. Ubytovaný musí následně bezodkladně opustit Ubytovací zařízení. Ubytovaný je povinen obeznámit se s provozními a bezpečnostními pravidly Ubytovacího zařízení a důsledně je dodržovat.
 16. Ubytovaný poskytující Ubytovacímu zařízení při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů uděluje souhlas k manuálnímu i automatickému zpracování osobních údajů, které poskytl, a to na dobu nezbytně nutnou. Účelem zpracování je poskytnutí ubytovacích služeb jakož i nabízení dalších produktů a služeb. Tento souhlas je udělen společnosti EFI Byty, s.r.o. IČO: 10845364 a všem společnostem, které s ní tvoří koncern. Tento souhlas je Ubytovaný oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu info@e-finance.eu nebo zasláním dopisu na adresu sídla společnosti.
 17. S ohledem na povinnost hlásit ubytování dle zákona č. 326/1999 Sb. Policii České republiky, předloží Ubytovaný nejpozději při převzetí klíče od pokoje platný cestovní pas či osobní identifikační doklad, přičemž uděluje souhlas s pořízením fotokopie takového dokladu pro potřebu evidence Ubytovacího zařízení. V případě, kdy Ubytovaný nepředloží výše uvedený doklad, vyhrazuje si Ubytovací zařízení právo Ubytovaného neubytovat.
 18. Ubytování a veškeré spory které vzniknou se řídí českým právním řádem, na základě českého práva prostřednictvím soudů v České republice. Sudištěm je Česká republika. Rozhodným jazykem je čeština. Ubytováním Ubytovaný přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení. Ubytovaný je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel.

 Ubytovací řád je platný od 2.1.2023

Kde nás najdete

Kontakty

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Napište nám