PROVOZNÍ ŘÁD GARÁŽOVÉHO PARKOVÁNÍČl. I.

Úvodní ustanovení

 1. Řidič a spolucestující osoby ve vozidle jsou pro účely tohoto provozního řádu nazýváni jako „zákazník“. Osoba, která vstoupí pěšky do prostoru garáže, se pro účely tohoto provozního řádu nazývá „návštěvník“. Zákazník a návštěvník jsou pak společně nazýváni jako „uživatel“.
 2. Tento provozní řád upravuje pravidla užívání garáže, určené pro parkování osobních vozidel uživatelů.
 3. Tento provozní řád garážového parkování (dále jen „Provozní řád“) upravuje podmínky užívání garáží v budově EFI Residence Holzova, v Brně, na adrese Holzova 3135/28, 628 00 Brno – Líšeň (dále jen „Garáže“ a „Ubytovací zařízení“).
 4. Provozovatelem Garáží je společnost EFI Byty, s.r.o. IČO: 10845364, se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 123205 (dále jen „Provozovatel“).
 5. GARÁŽE JSOU nehlídané.
 6. Parkování v Garážích je zpoplatněno.

 

Čl. II.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

 1. Průkaz ke vstupu do objektu a areálu – čip, karta nebo dálkový ovladač je nepřenosná na jiné Uživatele než evidované.
 2. Uživatelé nesmí ponechávat osoby, zvířata, hořlavé nebo těkavé látky v prostoru interiéru vozidla odstaveného v Garáži, užívat Garáž k výrobě, manipulaci nebo skladování výbušnin, prudce hořlavých látek, jedů, drog a dalším činnostem, které mohou ohrožovat nebo negativně ovlivňovat životní prostředí (např. prašnost, hluk, exhalace), nakládat nebo vykládat věci z/do vozidla, odstavovat vozidla nebo případně ponechávat jakékoli věci na přístupových/nebo příjezdových cestách ke Garážím.
 3. V prostoru garáží jakož i na příjezdové a výjezdové komunikaci je zakázáno provádět jakékoliv opravy, včetně mytí a údržby vozidel.
 4. Uživatelé se zavazují řídit se aktuálními instrukcemi Provozovatele, příp. jiné osoby autorizované Provozovatelem, a dodržovat varovné nápisy nebo značky.
 5. V prostoru garáží se mohou pohybovat děti do 10 let pouze v doprovodu dospělých osob.
 6. Prostor Garáží je určen pouze pro zákazníky vjíždějící s vozidly bez přívěsu o maximální hmotnosti do 3,5 tuny nebo s motocykly. S nákladními motorovými vozidly a/nebo osobními motorovými vozidly opatřenými přípojnými vozidly (vozíky, přívěsy, apod.) jsou Uživatelé oprávněni do garáží vjíždět pouze s předchozím souhlasem Provozovatele.
 7. Garážová vrata jsou ovládána bezdotykovým čipem, kartou nebo dálkovým ovladačem. Kartu nebo čip je třeba přiblížit bezprostředně ke snímači. Po přečtení kódu se automaticky otevřou garážová vrata.
 8. V případě poruchy garážových vrat, vrat na vjezdu či výjezdu je řidič povinen tuto poruchu nahlásit Provozovateli a dále se řídit jeho pokyny.
 9. Jakákoliv manipulace s vraty, kromě otevírání pomocí čipu, karty nebo délkového ovládání je zakázána.
 10. Při vjezdu a výjezdu do areálu je nutno vyčkat plného zdvihu vrat (jejich úplného zastavení). Je zakázáno vjíždět a vyjíždět těsně za vpředu jedoucím vozidlem. Vrata se automaticky uzavírají a mohlo by dojít k poškození vrat i vozidla. Případné neuposlechnutí tohoto bodu má za následek poškození zařízení, jejichž opravu musí původce škody uhradit.
 11. Je zakázáno zastavení a stání pod otevřenými vraty.
 12. Ztrátu čipu, karty nebo dálkového ovladače, je nutné neprodleně ohlásit Provozovateli. Za vyhotovení nového čipu, karty nebo dálkového ovládání je Uživatel povinen uhradit poplatek ve výši 2.000,- Kč.
 13. Při odstavení vozidla zákazník vždy řádně uzavře a uzamkne vozidlo tak, aby bylo vždy řádně zabezpečeno proti odcizení.
 14. Uživatelé jsou oprávněni přístupové cesty ke Garážím užívat pouze k vjezdu/výjezdu osobních motorových vozidel. Uživatelé nejsou oprávněni v Garážích do motorových vozidel doplňovat pohonné hmoty ani jiné provozní kapaliny ani provádět jakékoliv opravy či údržbu vozidel či obdobné činnosti. V případě poruchy zaparkovaného vozidla je Uživatel povinen informovat Provozovatele. Uživatelé jsou povinni v Garážích zachovávat pořádek.
 15. Rychlost vozidel na příjezdové cestě ke Garážím nesmí překročit 10 km/h. Nejvyšší povolená světlá výška parkujících vozidel je 2 m.
 16. Parkování vozidel s pohonem LPG, CNG a LNG nebo odstavení vozidel LPG, CNG a LNG je zakázáno.
 17. Do Garáží není povolen vjezd se sněhovou pokrývkou na karoserii – vozidlo je nutné před vjezdem do Garáží od sněhu očistit.
 18. V celém objektu EFI Residence Holzova platí zákaz kouření.
 19. Uživatelé jsou povinni nechávat běžet motory jen nejnutnější dobu. Zahřívání motoru na volnoběh v prostoru Garáží je zakázáno!
 20. Garáže jsou řešené jako bezobslužné, nevyžadující trvalou lidskou obsluhu. Provozovatel nezajišťuje trvalý dohled místní obsluhou. Uživatel tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Garáže nejsou ve smyslu § 2945 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, hlídanou garáží nebo zařízením podobného druhu, a tudíž Provozovatel neodpovídá Uživateli za škodu způsobenou na dopravních prostředcích v Garáži umístěných a jejich příslušenství. Provozovatel neodpovídá za odcizení vozidel, škody způsobené na vozidlech či jejich příslušenství a ani za předměty, které nejsou příslušenstvím vozidel (tj. za zavazadla, ceniny, doklady, náhradní díly atd., tedy obecně věci, které jsou ve voze ponechány). Bez ohledu na výše uvedené, se Uživatel zavazuje vozidlo vždy řádně zabezpečit proti krádeži a dále tak, aby nedošlo ke škodě na vozidle (motocyklu) a ostatních věcech Uživatele a třetích osob a neponechávat v odstaveném vozidle peníze nebo jiné cennosti. Jakékoli škody vzniklé při užití Garáže je zákazník povinen okamžitě po zjištění nahlásit Policii ČR a současně Provozovateli.

 

III.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

 1. Provozovatel není odpovědný za ztrátu nebo poškození jakéhokoliv vozidla, které se nachází v Garáži, ani za ztrátu nebo zničení příslušenství jakéhokoliv vozidla, které se nachází v Garáži, nebo jakýchkoliv jiných věcí ponechaných ve vozidle, které se nachází v Garáži.
 2. Provozovatel je oprávněn na náklady provozovatele vozidla odstranit, resp. nechat odstranit z Garáže jakékoliv vozidlo, které (i) je zaparkováno způsobem v rozporu s tímto Provozním řádem nebo (ii) jakýmkoliv způsobem brání provozu či omezuje provoz Garáží, (iii) znečišťuje Garáž nebo (iv) jakýmkoliv jiným způsobem ohrožuje či omezuje Provozovatele či ostatní Uživatele.

 

V Brně dne 2.1.2023

Provozovatel: EFI Byty, s.r.o. IČO: 10845364, se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno

 

Kde nás najdete

Kontakty

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Napište nám